Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bæredygtige emballeringsløsninger

Med MULTIVAC opfylder du kravene med hensyn til genanvendelighed og reduktion af forbruget af emballeringsmateriale

Materialer

Med forskellige materialekoncepter kan producenter bidrage til at opfylde de aktuelle markedskrav med hensyn til bæredygtige emballeringsløsninger.

Emballeringsdesigns

Ved at implementere innovative emballeringskoncepter, for eksempel nye emballeringsformer, kan emballeringsmaterialets volumen reduceres og kunststofaffaldet dermed begrænses.

Forarbejdningsteknologier

Ved at anvende innovative forarbejdningsteknologier kan emballeringsmaterialet reduceres.


Materialer

Papirfiberbaserede emballeringsmaterialer

> Få mere at vide

Emballeringsmaterialer af bæredygtige råstoffer

> Få mere at vide

Monomaterialer

> Få mere at vide

1. Papirfiberbaserede emballeringsmaterialer

MULTIVAC PaperBoard

En lovende ansats er udviklingen af koncepter for emballeringer, der er baseret på materialer, som der allerede findes lukkede recyclingkredsløb for. Et eksempel herpå er emballeringsløsninger, der er baseret på papirfibre, da papiret kan føres tilbage til det eksisterende papirkredsløb efter anvendelsen. Selvom materialet bortskaffes i det almindelige emballeringsaffald og ikke i skraldespanden til papir, kan den i dag registreres i de moderne recyclinganlæg, udtages sorteret og føres tilbage til det pågældende kredsløb.

Med PaperBoard tilbyder MULTIVAC forskellige løsninger til produktionen af emballeringer af papirfiberbaserede materialer. Emballeringsmaterialer, der blev udviklet sammen med førende producenter, og som opfylder kravene inden for levnedsmiddelindustrien med hensyn til barriere- og beskyttelsesfunktion, kan forarbejdes med standardmaskiner. Til produktionen af MAP- og skinemballeringer omfatter porteføljen både løsninger til traysealere og til dybtrækemballeringsmaskiner. I den forbindelse kan emballeringsmaskinerne dimensioneres individuelt til de pågældende ydelseskrav hos kunderne.

På den måde kan der på traysealerne forarbejdes enten trays af kartonkomposit eller kartontilskæringer, der kan sorteres efter brug hos slutkunderne. Til produktionen af papirfiberbaserede pakninger på dybtrækemballeringsmaskiner tilbyder MULTIVAC tre forskellige løsninger. Til produktionen af vakuum-skinpakninger kan der anvendes papirkomposit, der kan formgives, og som kan fås i forskellige grammaturer og med forskellige funktionslag. Der kan også anvendes kartonkomposit fra rullen som basismaterialer til vakuum-skinemballeringer. Bege basismaterialer kan sorteres af slutkunden efter brug.

Derudover har vi udviklet et maskinkoncept til forarbejdningen af kartontrays af mono-karton på dybtrækemballeringsmaskiner. De udstyres i dybtrækværktøjet med et tilsvarende kunststof-svejselag, som en tilsvarende skinfolie kan svejses imod. Dette koncept muliggør også en omfattende sortering af emballeringsmaterialerne hos slutkunden.

2. Emballeringsmaterialer af bæredygtige råstoffer

Anvendelse af biopolymerer

Ved udviklingen af bæredygtige emballeringer tages der også højde for de såkaldte biopolymerer som alternativ. Begrebet biopolymerer omfatter to klasser af materialer: På den ene side er der polymerer, der fremstilles af råstoffer, der vokser efter, som for eksempel PLA eller PHA. Disse polymerer er biologisk nedbrydelige. På den anden side tilordnes der til denne materialeklasse også polymerer, der kan fremstilles helt eller delvist af ressourcer, der vokser efter, men som ikke er biologisk nedbrydelige, som for eksempel PET eller PE.

Til produktionen af dybtrækemballeringer af biopolymerer af ressourcer, der vokser efter, hører termoplasten PLA til de gængse alternativer i henhold til aktuel viden. På grund af deres lave barriereegenskaber og deres lave stabilitet over for stød er anvendelsesområderne for dybtrækemballeringer af dette materiale dog begrænsede. Tit anvendes det kun på området frisk frugt og friske grøntsager. Til den samlede vurdering af biopolymerer bør der ud over økononiske aspekter, hvortil pris og tilgængelighed hører, også tages højde for anvendeligheden af disse materialer ved afslutningen af levetiden. Derfor findes der på grund af manglende informering af konsumenterne og manglende gennemgående systemer i dag stadig ingen komplet sortering af disse materialer. Det kan medføre, at biologisk nedbrydelige polymerer føres tilbage til recyclingstrømmen for konventionelle kunststoffer i stedet for til de industrielle komposteringsanlæg.

3. Monomaterialer

Materialer af PP eller APET

En yderligere ansats er udviklingen af emballeringer, der så vidt muligt består af kun et mmaterial, dvs. monomaterialer. De kan derefter igen tilføres det pågældende kredsløb sorteret. Til denne proces er fra et nutidigt synspunkt især materialer af PP (polypropylen) og APET (amorft polyethylenterephthalat) en fordel.

Ved anvendelsen af monomaterialer til emballeringen af levnedsmidler skal der dog tages højde for forandringen af barriereegenskaberne sammenlignet med de hidtil anvendte kompositmaterialer og indvirkningerne på det emballerede produkt. Derudover kan materialernes forarbejdningsvindue ændres, fordi funktionslag som for eksempel svejselangene bortfalder. Det fører til, at dimensioneringen af forarbejdningsparametrene skal tilpasses.

PP - polypropylen

PP-folie er et standardkunststof, der tit anvendes til emballeringer. Materialet udmærker sig ved gode barriereegenskaber, varmebestandighed og stabilitet. Af alle standardkunststoffer har PP den laveste tæthed. Emballeringer af PP har dermed en lavere vægt sammenlignet med andre materialer, hvilket er et vigtigt aspekt ved bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Forarbejdningen af materialet på dybtrækemballeringsmaskiner er dog mere krævende end ved andre kunststoffer.

 

APET - polyethylenterephthalat

Det meget transparente APET overbeviser også ved meget gode barriereværdier i forhold til vanddamp og også gas. Det er bestandigt over for olie og fedt og kan anvendes i temperaturområder mellem –40 °C og +70 °C. Aktuelt anvendes APET-trays og andre monomaterialer allerede til at emballere friske produkter i stedet for kompositmaterialer. Af hensyn til et sikkert pakningsresultat anvendes der i den forbindelse lågfolie med tynde svejsemedier som for eksempel svejselak.

 

 

 

Emballeringsdesigns

Materialebesparelser ved hjælp af optimeret design

Pakningsstørrelse

Hver pakning skal grundlæggende være tilpasset optimlt til det pågældende produkt med hensyn til dens form og størrelse. Formatskiftekoncepter fra MULTIVAC begunstiger den hurtige, individuelle tilpasning af formaterne til den faktisk påkrævede pakningsstørrelse. Derved kan overpackaging mindre produkter undgås, og der kan spares emballeringsmateriale.

Forarbejdning af tyndere materialer ved hjælp af innovativ formproces

Ved dybtrækemballeringen kan emballeringsmaterialets volumen redueres ved at anvende tyndere folier. Dertil kan der anvendes materialer, der på trods af deres lavere tykkelse har sammenlignelige barriereegenskaber og dermed sikrer den samme produktbeskyttelse som tykkere materialer. Ved hjælp af et egnet pakningsdesign kan der opnås de samme stabiliteter og pakningsfunktioner som ved forarbejdningen af tykkere materialer. Det lykkes bland andet ved at anvende stabiliserende ribber på pakningernes sidevægge og ved hjælp af en adapteret formgivning i hjørnerne og på pakningsbunden.

Et andet aspekt vedrører formprocessen under dybtrækemballeringen. Ved at anvende en alternativ formproces kan materialestrømmen i formværktøjet optimeres, hvorved der igen kan forarbejdes tyndere materialer til pakninger – uden reduktion af produktbeskyttelsen. For eksempel anvendes der her den såkaldte stempelformgivning eller eksplosionsformgivning. På den måde kan der ved eksplosionsformgivningen opnås en bedre udformning ved hjælp af en hurtig trykopbygning i dybtrækværktøjet, da foliematerialet fordeler sig mere ensartet og hurtigere end ved et standardformsystem. Ved at kombinere eksplosionsformgivning med stempelunderstøttelse kan disse positive effekter forstærkes yderligere – ved ensblivende formkvalitet kan der dermed anvendes op til 20 procent tyndere folier.

 

Vakuum-skinpakninger

Ved produktionen af vakuum-skinpakninger anvendes der materialer, der på trods af deres lave tæthed har optimale barriereegenskaber og dermed bidrager til en optimale holdbarhed for produktet. Ved en kombination af skinfolie med bundmaterialer af papirfibre kan størstedelen af pakningen derudover tilføres til recyclingstrømmen, når PE-svejselaget er blevet løsnet frasorteret papirbunden.

Foldepakninger

Hvis man ser på den såkaldte foldepakning, så kan den for eksempel være et attraktivt alternativ til emballering af skåret kødpålæg eller ost i forhold til gængse dybtrækemballeringer af hård folie – med et signifikant lavere volumen. En anden adækvat mulighed for reduktion af emballeringsmaterialer er behandling af skummaterialer, der på grund af deres lave tæthed sikrer en meget lavere anvendelse af kunststoffer. Man kan i dag få mekanisk skummede APET-folier, hvis overfladevægt er cirka 25 procent af kompakte folier.

Forarbejdningsteknologier

Reduktion af emballeringsmaterialer ved at anvende innovative forarbejdningsteknologier

Ved produktionen af dybtrækemballeringer opstår der procesbetinget folieaffald, der dog kan reduceres til et minimum ved at anvende innovative proces- og værktøjsteknologi – med en positive indvirkning på forbruget af emballeringsmaterialer og sidst, men ikke mindst på emballeringsproduktionens rentabilitet.

1. Produktion af pakninger med standardradier (9 mm)


 

 

 

Reduktion af folieaffaldet

I dybtrækprocessen sikrer sidestriberne en akkurat føring af dybtrækfolien og de færdige og fyldte pakninger indtil deres adskillelse ved afslutningen af processen. For at sikre en høj kvalitet og en minimal ydelse skal sidestriberne have en minimal bredde, der sidst, men ikke mindst også sikrer overholdelsen af udsugningstvræsnittene i svejseværktøjet og dermed minimale evakuerings- og begasningstider.
Med den nye værktøjsgeneration for dybtrækemballeringsmaskinen RX 4.0, X-tools, kan sidestriberne, der er brug for til at føre dybtrækfolien i emballeringsprocessen, hver reduceres fra 19,5 til 15 mm uden ydelsesreduktion i emballeringsprocessen.

Reduktion af foliearealet

Svejsesømsbredden ved dybtrækemballeringer er normalt 5 mm. Ved at reducere den til 3 mm kan der opnås betydelige besparelser ved foliearealet, der er nødvendig til produktionen af emballeringerne. Innovative værktøjer sikrer i den forbindelse en maksimal svejsesømskvalitet.

Der kan opnås en yderligere reduktion af svejseflange bredderne i maskinens fremføringsretning ved at anvende flytteenheder med servomotorer i svejse- og skærestationerne.

2. Produktion af pakninger med større radier

Til produktionen af pakninger med større radier er anvendelsen af en stribestanse uomgængelig. I standardværktøjskonfigurationen er der derfor monteret mellemstykker med en bredde på 5 mm mellem pakningerne på tværs af maskinens fremføringsretning.

For at reducere mellemstykkets bredde på tværs af maskinens fremføringsretning kan der anvendes et segmenteret snitværktøj, hvorved mellemstykkets bredde kan reduceres til 3 mm. En yderligere optimering af materialeforbruget kan opnås ved at kombinere det segmenterede snitværktøj med de ovennævnte teknologier, investeringerne, der er nødvendige hertil, kan meget hurtigt betales af på grund af de betydelige materialebesparelser.

3. Produktion af konturpakninger

Til produktionen af konturpakninger tilbyder MULTIVAC innovative snitværktøjer, der så vidt muligt sikrer en affaldsfri skæring, som for eksempel form- og konturskæreren BAS 20, som reducerer affaldet betydeligt. De komplet snitværktøjet bidrager også til så vidt muligt at halvere stansegitrene, der opstår ved produktionen af konturpakninger.

 

4. MULTIVAC X-line

X-line fra MULTIVAC sætter nye standarder på markedet med hensyn til forbruget af emballeringsmaterialer. Den ny dybtrækemballeringsmaskingeneration, der første gang blev præsenteret på markeret på interpack 2017, er udstyret med en række innovative teknologier. Hertil hører ud over de beskrevne X-tools også MULTIVAC Pack Pilot, der understøtter brugeren til at indstille dybtrækemballeringsmaskinen optimalt. Derudover parametreres de af sig selv på det optimale driftspunkt ved at vælge paknings-, emballeringsmateriale- og produktkendetegn og ved hjælp af værktøjsdata, når der oprettes nye recepter. Det fører til betydelige besparelser med hensyn til produkter, emballeringsmaterialer og produktionstid. X-line har fortsat en hidtil uopnået grad af sensorik. Multi Sensor Control registrerer i den forbindelse alle relevante delprocesser og beregner i lukkede styrekredse permanent meget forskellige procesværdier, for eksempel til formning, evakuering og svejsning. De kombineres og styres derefter for hvert procestrin – det garanterer også fremragende pakningsresultater ved effektivt materialeforbrug. Folieforbruget kan sidst, men ikke mindst reduceres signifikant ved at reducere tilkørselstab ved værktøjsomstilling eller et folieskift, især ved hyppige folieskift.

> Få mere at vide